17 de novembre de 2012

L'ESCUT DE POTRIES.


RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006, del conseller de Justícia,Interior i Administracions Públiques, per la qual
s’aprova l’escut de l’Ajuntament de Potríes (València).
[2006/M7194]
L’Ajuntament de Potríes (València) ha estimat convenient adoptar escut perquè el represente i simbolitze. Per això, d’acord amb les facultats que li confereixen les disposicions legals en vigor, va elevar per a la seua aprovació la corresponent proposta, prèvia memòria i estudi heràldic.
El procediment es va tramitar d’acord amb les normes establides en el Decret 116/1994, de 21 de juny, del Govern Valencià, pel qual es regulen els símbols, tractaments i honors de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.
El Consell Tècnic d’Heràldica va emetre dictamen favorable.Per estos motius, i fent ús de les facultats que em confereix la legislació abans citada, resolc:
Aprovar l’escut adoptat per l’Ajuntament de Potríes (València) que quedarà organitzat de la següent manera:
«Escut quadrilong de punta redona. Quarterat en creu. En el primer i quart quarter, en camp d’or, un pot   acaben en or. Al timbre, corona reial oberta.»
Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar, potestativament, recurs de reposició davant ...
València, 26 de maig de 2006.– El conseller de Justícia, Interior
i Administracions Públiques: Miguel Ignacio Peralta Viñes.

Albert Vàzquez
Darrere aquest text legal, n'hi ha un recorregut i unes explicacions  que hem recordat amb Albert Vàzquez, tècnic de Patrimoni de l'Ajuntament :

"'l'expedient s'inicia amb l'aprovació del projecte d'escut pel ple de l'Ajuntament el 25 de setembre de 2003. De fet, al llibret de festes del 2005 publicarem una ressenya de la fonamentació de l'escut i el seu dibuix, tenint en compte les correccions fetes al 2004 pel consell d'heràldica. El projecte el vaig fer jo mateixa, fonamentant-me en part a l'informe que havia fet el Sr. Perles a través de l'a.c. Casa Clara. Per això, fiant-me de Perles (era l'expert), incorporem al projecte dos greus errors que hi estaven al seu informe, tot i que ja havíem corregit el tema de la corona (també erra Perles amb la corona borbònica).
Perles presentant el seu projecte, 1990
El primer és que el nostre municipi no perteneixia al patrimoni reial (és evident) i per tant l'escut no pot portar d'emblema la quatribarrada, si no la dels senyors del lloc"
Segón, que les armes dels Carròs, senyors de Rebollet, no són les que diu Perles, d'or i sable (negre), són les que ens diu el tècnic del consell d'heràldica, d'or amb tres faixes de gules (roig). Per tant el projecte inicial es va rectificar, mantenint el pot, i les armes dels primers senyors de Potries, els Carròs."
Esglèsia de Potries


Potries tenia ganes d'un escut que li donara la singularitat que li pertoca. Així, al poc temps de la difusió del primer projecte de l'a.c.Casa Clara (F.Perles en abril de 1990), es van editar taulellets  i el rector de la Parròquia, Josep Escrivà,  posar una vidriera al creuer dret de l'esglèsia. Eixe escut, que parla del nom del poble. Així ho va escriure Felipe Perles a un article sobre el projecte d'escut de Potries, publicat a la revista "Vall de Bayren", en febrer de 1990.

"un pote/pot o cacharro cerámico con asas, típico de Potries, que recuerda la secular industria de la población, al tiempo que evoca, cual armas parlantes, el topónimo local. Evidentemente, el topónimo Potries es muy anterior al s.XIII y a estos avatares históricos, y su origen  es latino, derivado de la palabra pottus, que significa pote,...
...Con el mismo y amplio sentido de producción alfarera, existe en francés la palabra poterie, de idéntica etimologia.
Y con el significado de alfares, talleres de fabricación de pots,potes, tenemos en valenciano la palabra poteries, indudable base etimologica del topónimo en cuestión, que solo ha experimentado la pérdida de una vocal intertónica"

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada